Wetterskip Fryslân start verkenning dijkversterking Koehool-Lauwersmeer

Wetterskip Fryslân start de verkenning om de Waddenzeedijk tussen buurtschap Koehool (boven Tzummarum) en het Lauwersmeer te versterken. De komende periode kijkt het waterschap samen met de omgeving welke oplossingen er zijn om de dijk te versterken in combinatie met het verbeteren van het landschap en de natuur. Het startdocument voor de verkenning ligt vanaf 17 augustus ter inzage.
Aanpak 47 kilometer Waddenzeedijk Door de opwarming van de aarde stijgt de zeespiegel en daalt de bodem. Hierdoor voldoet de dijk in de toekomst niet meer aan de veiligheidseisen. Daarom versterkt het waterschap tussen Koehool en Lauwersmeer de dijk over een lengte van 47 kilometer.

‘We staan voor een zeer grote en uitdagende opgave, waarbij we hebben gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak. De komende periode gaan we in gesprek met de omgeving om te kijken welke slimme en duurzame oplossingen er zijn om de dijk te versterken. Zo houden we in de toekomst samen droge voeten en maken we slim gebruik van het beschikbare budget’, aldus Bé de Winter, lid dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân.

Versterking Waddenzeedijk tussen Koehool en Lauwersmeer.

Voorkeurstracé

Er wordt gekeken naar de waterveiligheid, duurzaamheid en de kansen die er in het gebied zijn. Dit moet leiden tot een voorkeurstracé waarover in 2021 een besluit wordt genomen. Daarna worden de plannen uitgewerkt en voorbereid.
Startdocument vanaf 17 augustus ter inzage Voor de start van dit project is een startdocument opgesteld. Het document gaat in op de opgaven vanuit veiligheid, ecologie en de omgeving. Het beschrijft het ontwerpproces om te komen tot oplossingen voor de dijkverbetering.

Ook staat in het document hoe Wetterskip Fryslân de omgeving erbij betrekt. Tot slot gaat het waterschap een milieueffectrapport [MER] opstellen, waarin de effecten van het project op het milieu in beeld worden gebracht. In het startdocument wordt beschreven hoe het waterschap het milieueffectonderzoek gaat uitvoeren. Het startdocument ligt van 17 augustus tot 28 september 2020 ter inzage op www.waddenzeekust.nl. In deze periode kan men een zienswijze indienen.

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Dijkversterking Koehool-Lauwersmeer is een onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In dit programma werken het Rijk en de waterschappen met elkaar samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen.
Fotobijschrift: Versterking Waddenzeedijk tussen Koehool en Lauwersmeer.

Bron: Wetterskip Fryslân
Fotografie: Daniël Hartog