De expertgroep richt zich op automatisering en sensoring binnen water- en milieutechnologie. Zo wordt er gekeken naar wet- en regelgeving en worden de marktontwikkelingen nauwgezet gevolgd zowel nationaal als internationaal.

De leden van de expertgroep beschikken over de nodige kennis en ervaring die ze voor elke automatiserings- en/of sensoring vraagstuk als adviseur graag delen. Dit doen ze o.a. door invulling te geven aan TechTalks. Dit zijn sessies waarbij een actueel vraagstuk centraal staat waar technologische oplossingen voor aangedragen worden. Meer informatie over TechTalks zijn te vinden op de Water Alliance-website.

Expertgroep Industrial Water focust zich op:

  • Waterkwaliteit: Een actueel onderwerp hierbij is de waterschaarste. Urgente vraagstukken omtrent waterschaarste vragen meer dan conventionele oplossingen. Het delen van kennis op gebied van innovatieve sensor technieken, het aandragen van sensor oplossingen en het ontsluiten van relevante meetdata dragen bij aan het nemen van beslissingen om duurzaam met water om te kunnen gaan. Hiermee dragen ze een steentje bij aan de circulaire economie.
  • Data beschikbaarheid: De noodzaak om data op een veilige manier te verzamelen en op basis daarvan voorspellingen en optimalisaties te doen. Om tot algoritmes te komen die leiden tot kostenefficiëntie en duurzaamheid. Tevens de borging te garanderen die op grond van de regelgeving in de procesindustrie noodzakelijk is.

De expertgroep is er om informatie zo zuiver mogelijk neer te leggen bij iedereen die te maken heeft met water- en milieutechnologie. Wij doen dit onder andere door met andere technologiebedrijven en in samenwerking met opdrachtgevers kennis te delen, hierdoor kunnen wij met elkaar tot nieuwe inzichten komen. Het organiseren van bijeenkomsten of symposia, vakbeurzen en lezingen bijwonen geeft daar mede invulling aan.

“Water- en milieutechnologie is altijd in beweging. Juist nu maken wij enorme stappen als het om meten en controleren gaat. Voor individuele bedrijven is het moeilijker dan ooit om hierin bij te blijven. Wij doen het samen.”

Wet- en regelgeving

Expertgroep Industrial Water houdt zich bezig met de volgende wet- en regelgeving:

  • Omgevingswet

In 2021 verandert er veel wetgeving naar de Omgevingswet. Expertgroep Industrial Water volgt dit nauwgezet en houdt bij welke consequenties dit voor haar leden heeft. Ook spelen wij in op de kansen die dit met zich meebrengt.

Wat is Industrial Water?

Fluid Sensoring draait om het detecteren van vloeistoffen in de breedste zin van het woord. Denk aan het meten van de hardheid van het water, de aanwezigheid van specifieke chemicaliën, de aanwezigheid van zuurstof of temperatuur. Met Fluid Sensoring detecteren wij. Op basis van deze informatie is het mogelijk om bij te sturen. In onze expertgroep denken wij na over technologieën voor de toekomst.
Control Solutions zijn de controlemiddelen om invloed uit te oefenen op de samenstelling van vloeistoffen. Dit is noodzakelijk om aan wet- en regelgeving te voldoen, schade aan een installatie te voorkomen, een proces te beïnvloeden of om andere redenen. Door het effect van deze controlemiddelen te meten, is het in combinatie met Fluid Sensoring mogelijk om processen te optimaliseren. Handmatig of door middel van een algoritme.

Doelstellingen expertgroep

  • Het vergaren van kennis op het gebied van Expertgroep Fluid Sensoring & Control Solutions. 
  • Leden van Water Alliance en klanten op een zuivere manier informeren omtrent wet- en regelgeving.
  • Trends uitlichten en leden daarmee in de gelegenheid stellen om maximaal van kansen te profiteren.

Expertgroep leden:

Voorzitter:
Nicole Janssen

SDG’s als leidraad

In de expertgroepen nemen wij de SDG’s al leidraad om invulling te geven aan de duurzaamheidsdoelstellingen van onze organisaties, gemeenschappelijk als branche, nationaal en internationaal. De ambitie van Water Alliance is namelijk om onze omgeving leefbaar en gezond te houden en klimaatverandering te beperken en te beheersen. Samen werken wij er keihard aan om maximaal te scoren en andere landen te inspireren om tot verbetering te komen. De Expertgroep Industrial Water richt zich specifiek op de volgende SDG’S:

Wil je bijdragen aan onze expertgroep? 

We staan altijd open voor enthousiaste partijen die een bijdrage willen leveren in onze expertgroep. Heb je een specifieke vraag? Behoefte aan meer informatie? Aanmelden bij onze expertgroep? Neem dan contact met ons op!