In Flevoland hebben overheden, kennisinstellingen en bedrijven de handen ineen geslagen om een watertransitie op gang te brengen.

In WaterLab Circulair Water worden leveranciers uitgedaagd om samen met eindgebruikers in 7 praktijksituaties innovaties te testen. Via launching customership gaan zij aan de slag met het circulair maken van de watervoorziening. De resultaten worden gebruikt om te laten zien dat circulair water de toekomst heeft. Het project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Het mag inmiddels bekend zijn dat water steeds schaarser wordt. Vaak wordt drinkwater gebruikt en hergebruik daarvan is nog beperkt. Daarom is het nodig om slimmer en efficiënter met water ( maar ook met energie) om te gaan.

In het project WaterLab Circulair Water werken provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland (mede namens het Samenwerkingsverband SAF (Samenwerking Afvalwater Flevoland), Water Alliance en STOWA samen met eindgebruikers die een pilot aangemeld hebben. De regio Flevoland wordt daarbij ingezet als proeftuin op het gebied van verduurzamen van de gehele waterketen, en de praktijk is daarin een speerpunt.

Leveranciers worden uitgedaagd om samen met eindgebruikers in 7 praktijksituaties innovaties te testen. De deelnemende eindgebruikers zijn werkzaam in de domeinen “voedselverwerkende industrie”, “wonen, werken en leren”, “bedrijfsterreinen”, en “recreatie”. Elk project is vanwege de omvang en specifieke uitdagingen uniek en vergt de toepassing van een of meer nieuwe technologieën. De eindgebruiker betaalt mee aan de nieuwe toepassing.

Door het project wordt er geïnvesteerd in de kenniseconomie en wordt er kennis opgedaan over het economisch verduurzamen van de waterketen. Ook wordt er bijgedragen aan een verbetering van het kennisniveau en het innovatiepotentieel van de watersector en daarmee versterking van deze economische sector als geheel. Daarnaast draagt het delen van kennis en de ervaringen van de pilots bij aan het versnellen van de watertransitie.

Pilots

Schaap Holland
Schaap Holland is verwerker van aardappelen in Biddinghuizen. Bij het verwerken van aardappels wordt veel water gebruikt. De pilot richt zich op het circulair maken van twee grote waterstromen in de wasstraat en de verwerkingsstraat.

Wasstraat
Per dag, vijf dagen per week, gaat wekelijks gemiddeld 1.000 ton aardappels door de wasstraat. De aardappels die net gerooid zijn worden hier gewassen om het zand en klei te verwijderen.

Verwerkingsstraat
In deze straat worden per week gemiddeld 330 ton aardappels geschild, gesneden en verpakt. Ook hier wordt veel water gebruikt dat na gebruik veel zetmeel bevat. Hier wordt gezocht baar oplossingen om het afvalwater schoner te maken zonder gebruik van chemicaliën.

Opgave
Voor beide bedrijfsonderdelen is de ambitie om het water zodanig te zuiveren dat het binnen het bedrijf hergebruikt kan worden. Waarbij gekeken wordt welke waterkwaliteit waar nodig is. Daarnaast wordt gestreefd om zoveel mogelijk zetmeel uit het afvalwater om dat op een zo hoogwaardige manier te hergebruiken.

Oosterwold – decentrale pilot
De wijk Oosterwold, tussen Almere en Zeewolde, wordt gekenmerkt door de vrijheid die de bewoners hebben aan het ontwerp van hun huis maar ook kavelwegen, verlichting en afvalwater zuivering. In het deelgebied 1b wordt het afvalwater straks via een riool afgevoerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). Maar er wordt nu ook gestart met een pilot om afvalwater lokaal te zuiveren.

800 huizen
In deze pilot, waarbij 800 huizen aangesloten zijn, is de ambitie om het afvalwater zo hoogwaardig mogelijk te zuiveren om hergebruik te vergroten. Hierbij wordt gestreefd om de normen van de Kaderrichtlijnwater (KRW) en het grijswaterhergebruik te behalen.

Visverwerking Urk
Urk staat bekend om de vis en bij deze pilot zijn twee visverwerkers (Northsea International en Urker Zalmhuys) aangesloten. Voor het schoonmaken en verwerken van vis wordt veel water gebruikt. In deze pilot staat de vraag centraal: hoe kan de watervraag verminderd worden? Dit is mogelijk als water zoveel mogelijk hergebruikt wordt. Leveranciers worden dan ook uitgedaagd met oplossingen te komen die het water zodanig zuiveren dat het geschikt is voor hergebruik binnen de bedrijven.

Meer informatie

Meer informatie over dit project en de pilots is te vinden op: WaterLab Circulair Water – Provincie Flevoland