Friesland gaat meer werk maken van de aanpak van water- en milieuvervuiling door medicijnen

We gebruiken in Nederland steeds meer medicijnen. De resten daarvan komen te vaak in het riool en daarna in het water terecht. Dat is schadelijk voor het waterleven en lastig voor de bereiding van schoon drinkwater. Het European Water Stewardship, Medisch Centrum Leeuwarden, de Water Alliance, Omrin, Wetsus en de Leeuwarder Openbare Apotheken geven op donderdag 19 oktober met support van de Provincie Fryslân en de Gemeente Leeuwarden tijdens het symposium Water & Health in het MCL het startschot voor ‘MediSchoon’. De eerste actie van deze samenwerking maakt het voor inwoners van Friesland mogelijk om restmedicijnen in te leveren bij openbare apotheken, de milieustraat en apotheekhoudende huisartsen.

De toekomst van drinkwater
De kwaliteit van ons drinkwater is nu nog goed. Maar stijgend medicijngebruik – deels door vergrijzing – en langdurige lage waterstanden naar aanleiding van klimaatverandering, hebben invloed op die kwaliteit in de toekomst. Maatschappelijk is er ook steeds meer aandacht voor thema’s zoals antibioticaresistentie en hormoonverstorende stoffen. Ook politiek klinkt de roep om de belasting van ons water met medicijnresten en andere microverontreinigingen terug te dringen. Een gezamenlijke aanpak hiervoor is essentieel.

Friese aanpak
In Friesland wordt er samengewerkt om te voorkomen dat geneesmiddelen in het milieu komen. De organisaties (European Water Stewardship, de Leeuwarder Openbare Apotheken, de Water Alliance, Omrin, Wetsus en Medisch Centrum Leeuwarden) ondernemen met volle steun van de provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden concrete stappen naar een efficiënte aanpak voor het behoud van schoon (drink)water. Dit begint bij bewustmaking in de samenleving en kennis delen tussen overheden en organisaties.

Water & health
Het MCL organiseert op 19 oktober 2017 samen met het European Water Stewardship (EWS) en de Water Alliance – beide gevestigd op de WaterCampus Leeuwarden – het symposium Water & health. Hier delen de overheid en organisaties de laatste kennis en waterinnovaties onder professionals. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ligt hier onder andere de ‘ketenaanpak’ toe, die is ontwikkeld met het RIVM. Tijdens het symposium is Omrin aanwezig om publiek en geïnteresseerden in het MCL voor te lichten over de plek van medicijnen in de afvalscheiding.

‘MediSchoon’
Tijdens het symposium geven de betrokken organisaties het startschot voor een verbeterde inzameling van medicijnresten. De campagne ‘MediSchoon’ maakt het mogelijk om in Friesland niet gebruikte medicijnen weer in te leveren bij de apotheken, apotheekhoudende huisartsen en de milieustraat.. Medicijnen belanden onder andere in het milieu via onze ontlasting en urine, maar ook door onjuist afval scheiden en door een gebrek aan bewustwording en aanbod voor inzamelen. Per dag gooien Nederlanders gezamenlijk zo’n 427 kg. medicijnresten weg.