Legionella in tijden van Corona of Corona in tijden van Legionella (ziek van beiden)

Ontwikkeling risicoanalyse en RHDHV-LegionellaScan | Hoe om te gaan met deze ziekteverwekkers?

Door het inademen van kleine waterdruppeltjes in de lucht, de aerosolen, kunnen mensen besmet raken met de legionellabacterie die een zware longontsteking, de veteranenziekte, kan veroorzaken. Op dezelfde wijze, door inademing van aerosolen, kunnen mensen geïnfecteerd raken door het Coronavirus! Doordat het Coronavirus ook op andere manier kan worden overgedragen én zeer besmettelijk is, zullen we ook bij beide ziekteveroorzakers blootstelling moeten zien te voorkomen.

In afvalwater; als ziektebron of als indicator?

Nadat bekend geworden is dat de legionellabacterie zich onder bepaalde condities kan handhaven in afvalwater, is er ook bekend geworden dat het coronavirus in het Nederlands rioolwater aanwezig is. Hoewel het éne een bacterie is en het andere een virus, hebben ze één belangrijke overeenkomst: men kan er (dood)ziek van worden. Een cocktail van beide lijkt daarom al helemaal geen wenselijke combinatie voor het menselijke lichaam. Sommige besmette patiënten blijken het Coronavirus in de ontlasting te hebben. Die ontlasting komt via de toiletten in het riool terecht. Vooralsnog lijkt dit scenario enkel geldig te zijn voor communale RWZI’s en minder voor industriële AWZI’s. Er zijn ook geen aanwijzingen dat het virus zich in rioolwater kan ontwikkelen en er blijkt ook geen belangrijke verspreidingsroute te zijn. Wel kan hieruit de mate van verspreiding van het virus worden afgeleid, een zogenaamde soft-sensor!

Blootstelling, ontwikkeling risicoanalyse en de Royal HaskoningDHV LegionellaScan

Maar hoe om te gaan met deze ziekteverwekkers? Het RIVM waarschuwt mensen die met afvalwater werken dat direct contact met, en het inslikken en het inademen van aerosolen van afvalwater moet worden vermeden. Dit betekent dat zij persoonlijke beschermingsmiddelen moeten dragen die bij de werkzaamheden passen. Royal HaskoningDHV gaat daar nog een stap verder in omdat direct betrokkenen bij een afvalwaterzuiveringsinstallatie op deze manier zijn beschermd maar mensen in de omgeving niet. Daarom wordt door Royal HaskoningDHV enerzijds een systematische risicoanalyse ontwikkeld die de besmettingsrisico’s kwalitatief kan inschatten. Anderzijds wordt aan een beheersplan gewerkt om de geconstateerde risico’s zo kosteneffectief mogelijk te beheersen. Dit alles wordt ondervangen in een systematiek: de LegionellaScan. Bijna klaar voor gebruik!

Legionellarisico door massaal thuiswerken

Het coronavirus heeft onverwachte bijeffecten op gebouwbeheer. Doordat veel bedrijven (deels) stil zijn komen te liggen, is daar het risico op legionella groter. Waterstilstand kan leiden tot afzetting aan de binnenkant van een leiding waardoor een biofilm kan ontstaan en de groei van bacteriën – dus ook van legionella – wordt bevorderd. Ondanks de volle aandacht voor Corona kan dit risico’s opleveren wanneer de gebouwen weer in gebruik worden genomen. Vanwege de aangetaste kwaliteit speelt dit met name bij de consumptie van water. En vergeet het risico op legionellabesmetting niet bij bijvoorbeeld de verneveling van water tijdens een douche die een tijd heeft uitgestaan.

Royal HaskoningDHV helpt industrieën bij het (online) bedrijven almede het afschakelen en opstarten van waterinstallaties zodat de impact beperkt wordt. Wij proberen ons steentje bij te dragen waar we kunnen en we realiseren ons ook dat het veilig operationeel houden van installaties een grote inspanning vraagt. Bij het in bedrijf houden van koel- en afvalwaterzuiveringsinstallaties, ongeacht de aanwezigheid van het coronavirus, helpt de LegionellaScan met het inzichtelijk te maken op het risico op een legionellabesmetting en beheersing daarvan. Deze systematiek passen ze succesvol toe op drink- & proceswatersystemen, natte koeltorens en AWZI’s.

‘’Never waste a good crisis’’

Brengt deze crisis tenslotte nog iets goeds? De onderlinge verbondenheid, de creativiteit voor goed tijdverdrijf en het online vergaderen blijken goed te werken. Laten we dit samen doen en de moed niet verliezen want ook na corona moeten we verder. Geef nu de aandacht daar waar het aandacht behoeft en probeer tegelijk oog te houden voor de dagelijkse gang van zaken. Het zou zonde zijn als, wanneer de corona-crisis is geluwd, er door problemen met de waterkwaliteit en met legionella-overschrijdingen alsnog niet gewerkt kan worden.

Bron: Royal Haskoning DHV