Voortgang project ‘Uitbreiding RWZI Dodewaard’

Langs de snelweg A15 wordt door Water Alliance lid ELIQUO op het moment hard gewerkt aan het realiseren van de nieuwe RWZI Dodewaard. Begin 2019 werd het contract met Waterschap Rivierenland ondertekend voor het ontwerp en realisatie van de nieuwe installatie. De nieuwe zuivering zal worden gerealiseerd op basis van de Nereda® technologie, krijgt een capaciteit van 70.000 inwonersequivalenten en is volledig energie neutraal ontworpen.

Huidige installatie

De huidige installatie, gebouwd in de jaren 80 van de vorige eeuw, heeft onvoldoende capaciteit om de hedendaagse zuiveringsbehoefte af te dekken. Verder wil het Waterschap efficiënter en duurzamer gaan zuiveren, waardoor de kleinere RWZI’s in Eck en Wiel, Lienden, Zetten en Valburg gesloten worden. Als gevolg hiervan gaat het rioolwater vanuit deze regio’s naar de zuiveringsinstallaties in Tiel en Dodewaard. Hiervoor wordt de rioolwaterzuivering van Dodewaard niet alleen gemoderniseerd, maar wordt deze ook in capaciteit aanzienlijk vergroot.
Tijdens het ontwerpproces is er direct gestart met een multidisciplinair 3D model, waarin ontwerpen en raakvlakken tussen civiel-, bouwkundige, werktuigbouwkundige en elektrotechnische bouwdisciplines vanaf het begin zijn afgestemd. Het resultaat is een rioolwaterzuivering ‘met een industriële uitstraling’.

Grotendeels afgerond

Op dit moment zijn de civiele bouwwerkzaamheden grotendeels afgerond. Ook het zonnepark, met een capaciteit die voldoende is om de jaarlijkse energiebehoefte van de nieuwe installatie op te wekken, is zo goed als gereed. Dit laatste is een bewuste keuze van ELIQUO, zodat ook tijdens de bouwfase al gebruik gemaakt kan worden van zonne-energie.
De planning is om vanaf medio oktober 2020 het eerste afvalwater te behandelen in de nieuwe Nereda® installatie. Nadat de nieuwe installatie succesvol is opgestart zal de oude RWZI grotendeels geamoveerd worden, op enkele civiele objecten na. Deze zullen worden gerenoveerd en hergebruikt binnen de nieuwe bedrijfsvoering.

Bij de uitvoering is gekozen voor een hoge mate van voorfabricage bij leveranciers en onderaannemers. Hierdoor is de bouwtijd op locatie relatief kort en wordt er tijdens de bouw minder stikstof op de bouwlocatie uitgestoten. Cruciaal daarbij is een toelevering van de Nereda® ‘internals’, die ELIQUO in eigen organisatie heeft laten bouwen bij haar zusterbedrijf in Engeland.

Eliquo en Royal HaskoningDHV

Voor dit project is ELIQUO de verantwoordelijke hoofdaannemer en verzorgt daarnaast alle mechanische en elektrotechnische werkzaamheden. Partner Van Hattum en Blankevoort heeft de civiele bouw voor haar rekening genomen. Royal HaskoningDHV levert naast het toeleveren van de Nereda® technologie, straks ook een belangrijke bijdrage tijdens de opstartfase van de nieuwe installatie.

Bron: Eliquo