Pilot medicijnrestverwijdering op rwzi Emmen testgereed

Medicijnrestverwijdering uit rioolwater is een onderwerp dat in Nederland op een brede interesse kan rekenen. Eén van de oplossingen om dit te realiseren is de inzet van een nageschakelde filtratie over granulair actief kool.

In een nauwe samenwerking met Waterschap Vechtstromen, NieuWater, RWB en Brightwork is een pilot gerealiseerd op rwzi Emmen, die binnenkort in bedrijf zal worden genomen. De pilot maakt onderdeel uit van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen van Stowa en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Proefopzet

In de proefopzet worden drie processen verenigd: actief kool adsorptie, biologische afbraak onder aerobe condities én simultane P verwijdering door coagulant dosering.
De basis voor het concept is uitgewerkt in een haalbaarheidsstudie, die onlangs door STOWA is gepubliceerd.

Naast de pilot op rwzi Emmen wordt simultaan een vergelijkbaar onderzoek gestart door Aquafin, op rwzi Aartselaar. In een nauwe samenwerking zullen de onderzoeken worden uitgevoerd en de resultaten uitgewisseld. Het onderzoek duurt tot eind 2023.

Andere waterschappen

Naast het Waterschap Vechtstromen en Aquafin zijn maar liefst vier andere Nederlandse waterschappen nauw betrokken bij dit onderzoek. Zij vormen de klankbordgroep, ter begeleiding van het onderzoek. Dat zijn Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschapsbedrijf Limburg.

Bron: Brightwork