Brightwork werkt aan plan voor grondstofterugwinning uit actief slib op rwzi Dalfsen

In opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta is Brightwork begonnen met een plan van aanpak voor de realisatie van een full scale proefinstallatie op rioolwaterzuivering Dalfsen. Het waterschap beoogt een seriegeschakelde zeefinstallatie te beproeven, waarmee actief slib wordt ontdaan van vaste stof, waaronder vezelhoudend materiaal.

Primaire doel

Primaire doel van de proefinstallatie is om te onderzoeken of het afgescheiden materiaal als grondstof nuttig kan worden ingezet. Secundair wordt beoordeeld of het afgescheiden van de vaste stof het actief slib “actiever” maakt, waardoor de biologische activiteit vergroot kan worden. Voor dit laatste aspect wordt door Sweco een model opgezet om de (economische) vertaalslag naar andere rioolwaterzuiveringen te kunnen maken.

Het geplande onderzoek sluit goed aan bij het Stowa onderzoek dat eerder plaatsvond op rwzi Ommen van waterschap Vechtstromen. In dat onderzoek is gebruik gemaakt van zeefbochttechnologie, en is een serieschakeling van twee zeefbochten toegepast op actief slib. De ervaringen van dat onderzoek worden benut om een zinvol vervolgtraject in gang te zetten.

Vergroten kennis

Het waterschap wil met dit onderzoek de Nederlandse kennis vergroten om deze oplossing op een economisch verantwoorde wijze in te zetten op rioolwaterzuiveringen. Brightwork brengt haar kennis en ervaring in bij het opzetten van een goed ontwerp van de proefinstallatie, de praktische uitvoering, het koppelen van de relevante stakeholders, een realistische planning, proefprogramma en begroting van de investeringskosten en operationele kosten.

Voor nadere info kunt u contact opnemen met Hans Wouters of Tony Flameling

Op de afbeelding: rioolwaterzuivering Dalfsen gezien vanuit de AKAS reactor

Bron: Brightwork