Vlaams-Nederlands webinar verbindt innovatieve oplossingen aan grensoverschrijdende actuele watervraagstukken

Op donderdag 16 september organiseerde Water Alliance in samenwerking met netwerkorganisatie watercircle.be het ????????????????????????-???????????????????????????????????????? ???????????????????????????? watertechnologie. Tijdens dit webinar presenteerden zes innovatieve bedrijven actuele casussen en technologieën op 3 gemeenschappelijke waterthema’s. Het doel van het webinar was om actuele (water)vraagstukken die aan beide kanten van de grens spelen te verbinden aan innovatieve oplossingen. Daarnaast konden personen actief in de Nederlandse of Belgische watersector digitaal met elkaar matchmaken via het B2Match platform, als aanloop richting de Aquarama in Leuven op 30 september.

Het programma begon met een introductie door Matthias Mertens van watercircle.be over de actuele Vlaamse watervraagstukken. Deze kwesties gingen over droogte, watertekorten, het beperken van het gebruik van waterbronnen en hergebruik vs. concentraten. Daarnaast de sectorale uitdagingen op het gebied van water in de chemie, waar veel water nodig is, de voedingsindustrie, waar water moet voldoen aan strenge kwaliteitseisen, textiel, water waarbij kleurstof en veel chemicaliën een rol spelen, aquacultuur, antibiotica in het water.

Harro Brons van Water Alliance vertelde over de circulaire benadering in Nederland. Van gemeentelijk afvalwater, energieproductie en hergebruik van water, tot het terugwinnen van hulpbronnen en (materiaal)recycling.

Ook werd duidelijk dat binnen Nederland een aantal dezelfde vraagstukken spellen zoals bijvoorbeeld waterschaarste, seizoensgebonden droogteproblematiek, waterbesparing, waterhergebruik en waterbestendigheid. Daarnaast slimme wateroplossingen in huis/water in de gebouwde omgeving.

Ander actuele onderwerpen betreffen gemeentelijke en industriële toepassingen voor hergebruik van (afval)water, verwijdering van microverontreinigingen, d.w.z. medicijnresten, microplastics, en natuurlijk digitalisering.

Hierna volgden de eerste twee presentaties van innovatieve bedrijven op het gebied van concentraatbehandeling (brine treatment) en ZLD. Marlies Christiaens van Witteveen+Bos vertelde over ZLD bij een truck wash installatie waar ook externe afvalwaters verwerkt worden. Via een pilot wordt geprobeerd het volgende te bewerkstelligen:.

  • Aantonen retentie microverontreinigingen door membranen
  • Aantonen membraanvervuiling beheersen ondanks variërende inkomende afvalwaters
  • Evalueren welke concentratie technisch haalbaar is met membranen en vervolgens indamping
  • Evalueren economische consequenties (ratio membraan/indamping, verwerking indampresidu)

Reimond Olthof van het in Sneek gevestigde Salttech vertelde over succesvolle RO Retentaat valorisatie met behulp van DyVaR technologie gerealiseerd in de zuivelfabriek van Lactoprot te Leezen, Duitsland. De uitdaging omvatte toenemende verwijderingskosten voor 85m3/h RO Retentaat, hergebruik van melkzouten als meststof ( P, S, Mg, K, Ca) en minimaliseren van vracht/transportkosten. Door de hoge concentraties van chloride en verschillende mengsels en allerlei concentraties van elementen zoals P, S, Mg, K, Ca en de relatief hoge en fluctuerende CZV-concentratie in combinatie met een lage pH tussen 1 en 4 maakt dit tot een zeer uitdagende challenge.

De extra voorwaarden vanuit de opdrachtgever waren, gemakkelijk te bedienen tijdens downtime. Een laag energieverbruik, afstandsbesturing & integratie fabrieksbesturing  en maximaal geluidsemissie <45 dBA. Dit werd allemaal gerealiseerd door inzet van de innovatieve Dyvar technologie.

De tweede serie pitches betroffen het onderwerp microverontreinigingen en hergebruik van industrieel afvalwater. Philippe Sauvignet van EPAS International presenteerde de resultaten van een nieuw proces voor de behandeling van microverontreinigingen, dit door een combinatie van AC-adsorptie en membraanfiltratie op pulp- en papiereffluent.  En de impact ervan op een gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Het prototype van het behandelingsproces kan water van zeer hoge kwaliteit produceren, vrij van microverontreinigingen zoals pesticiden en residuen van Daarnaast is het mogelijk een groot aantal gegevens m.b.t. pathogenen, microverontreinigingen, microplastics te verzamelen die het mogelijk maken de geschiktheid van effluent voor water hergebruik aan te tonen.

Christian Dinaux van NX filtration vertelde over de verwijdering van microverontreinigingen uit stedelijk afvalwater bij Waterschap Aa en Maas, in Asten, NL & hergebruik van afvalwater bij Cross Jeans Co. in Turkije.

Het waterschap Aa en Maas met verschillende afvalwaterzuiveringsinstallaties in Nederland zocht naar een oplossing om microverontreinigingen te verwijderen uit het afvalwater om dit water te kunnen hergebruiken. De uitdagingen bij Cross Jeans liggen op verbetering van de waterkwaliteit voor het procesgebruik en hergebruik van effluent afvalwater. NX Filtration’s holle vezel Nanofiltratie maakt het mogelijk dat er nog maar één behandelingsstap nodig is in plaats van het traditionele proces met meerdere behandelingsstappen.

Het laatste onderwerp van het webinar was koelwaterbehandeling, Christophe Vandenkerchove van Lubron besprak water- en product besparing bij gebruik van klassieke verdampingscondensors/open koeltorens en/of industriële vloeistofkoelers. De conclusie is dat een investering in de membraantechnologie van Lubron als voorbehandeling van verschillende type koeltorens kan leiden tot:

  • Waterbesparing
  • Productbesparing
  • Langere levensduur van de installatie
  • Eenvoudigere initiële passivatie verdampingscondensors en vloeistofkoelers

De laatste spreker van de dag, Mark Boeren van het in Tilburg gevestigde Pathema vertelde over circulair koelwater teruggewonnen uit afvalwater bij een aardappelverwerker. Het koelen van restwarmte in de industrie is het meest efficiënt en energiezuinig door middel van waterverdamping.

Helaas maken veel bedrijven voor hun koelproces nog gebruik van chemicaliën, die de waterkringloop vervuilen. Door deze vervuiling wordt dit – van nature circulaire – proces, een lineair en eindig proces van Take, Make & Waste. De wens van de klant was dan ook om met zo min mogelijk water en zo min mogelijk chemicaliën te koelen. De werkwijze vanuit Pathema werkt volgens het principe reduce, reuse & recycle, van voorfiltratie, koelwater behandeling tot recovery & support waarbij geen chemicaliën worden gebruikt.