FieldFactors: Regenwaterhergebruik om bodemdaling in de stad te voorkomen.  

Door klimaatveranderingen zien we steeds meer problemen ontstaan in vraag en aanbod van water in de stad. Op het ene moment is er te veel en dan weer te weinig. Dit leidt steeds vaker tot watertekorten en bodemdaling als gevolg van droogte en wateroverlast als gevolg van piekbuien.  

BlueBloqs Urban Waterbuffer van FieldFactors is een innovatieve oplossing om deze extremen het hoofd te bieden, wat leidt tot een circulair beheer van water in bebouwd gebied. Dit innovatieve watersysteem biedt niet alleen een oplossing voor regenwateropvang en berging, maar ook voor water beschikbaarheid op momenten dat men er de grootste behoefte aan heeft: tijdens droge periodes

Met de BlueBloqs Urban WaterBuffer wordt regenwater opgeslagen in de diepe ondergrond om dit later weer te kunnen gebruiken. Zo wordt een zogenaamde zoetwaterbel in de ondergrond gecreëerd. Deze oplossing wordt toegepast om de stad klimaatbestendig in te richten, wateroverlast in dichtbebouwd gebied te voorkomen, drinkwaterverbruik te verminderen. Maar ook voor actief grondwaterpeilbeheer om bodemdaling in veengebied te voorkomen. 

Actief Grondwaterpeilbeheer ter voorkoming van bodemdaling

In de wijk Klapwijk in Pijnacker-Nootdorp, wordt, in samenwerking met de gemeente en waterschap Delfland een BlueBloqs Urban Waterbuffer  geïmplementeerd voor actief grondwaterpeilbeheer. Hierbij wordt overtollig regenwater opgevangen en opgeslagen in de ondergrond. Van het opgeslagen water, met een volume van 40.000 m3, wordt ongeveer 15.000m3 benut om de bodem nat te houden tijdens de steeds langer wordende droge periodes.

Veenoxidatie

De projectlocatie Klapwijk is een woonwijk die 30 jaar geleden deels is gebouwd op slappe bodem. Veen is hier de voornaamste grondsoort en dit heeft voor grote uitdagingen gezorgd. Sinds de realisatie van de wijk is de bodem als gevolg van veenoxidatie met meer dan een meter gedaald. Met als gevolg grote problemen met infrastructuur zowel boven als ondergronds. Het riool werkt niet meer optimaal, leidingen en kabels staan onder spanning, dit leidt tot breuken of andere storingen. Mensen moeten via zelfgebouwde constructies hun huis in en uit en er wordt wel eens gegrapt dat er een slot op de kruipluiken moet omdat men anders de woning via de fundering in kan sluipen. Dit is allemaal het gevolg van droogte en veenoxidatie. De gemeente is enkele jaren geleden gestart om de wijk te reconstrueren, het riool weer recht te leggen en daar waar noodzakelijk het openbare gebied op te hogen. 

Maar hoe voorkom je dat dit probleem blijft doorzetten? Veenoxidatie stopt niet bij verder ophogen van de openbare ruimte, dat stopt pas als het veen nat blijft en er geen zuurstof de verdroogde grond intreedt, pappen en nathouden dus. En daar komt de BlueBloqs Urban Waterbuffer van FieldFactors in beeld. Hieruit kan in tijden van droogte water beschikbaar gemaakt worden om het veen nat te houden en verdere oxidatie en schade aan infrastructuur en huizen te voorkomen.

Hoe werkt actief grondwaterbeheer

In tijden van overvloed aan regenwater wordt het overtollige regenwater en drainage water opgevangen in het hemelwaterriool  en drainage riool. Dit drainage riool voert het water naar het Bluebiofilter om na zuivering in de diepe grond geïnfiltreerd  te worden. Wanneer de grond dreigt op te drogen wordt het opgeslagen water via hetzelfde drainagesysteem weer in de bovenste grondlaag gebracht zodat het veen nat blijft en niet meer kan oxideren. 

Het werkt in 5 stappen: 

Stap 1: Opvangen: – Hemelwater stroomt oppervlakkig af naar de wadi’s. Grondwater draineert via drainage-transport riool.

Stap 2: Vasthouden – Het opgevangen water wordt tijdelijk vastgehouden in twee retentievijvers 

Stap 3: Zuiveren: Het water wordt gezuiverd via get  BlueBiofilter 

Stap 4: Opslaan: Het gezuiverde water wordt  ondergronds opgeslagen in doorlatende zandlaag 

Stap 5: Gebruiken:  Grondwater wordt  aangevuld via de vijver naar het DT riool.

Inpassing in de openbare ruimte

Het BlueBloqs systeem wordt in klapwijk opgenomen in het ontwerp van een centraal gelegen park en het zichtbare gedeelte, het BlueBioflter, heeft een groene natuurlijke uitstraling. Op deze manier wordt de zichtbaarheid van water in de openbare ruimte vergroot.

Monitoring op afstand

Via een digitale omgeving, kan de beheerder de werking van het systeem op afstand monitoren en zowel kwantiteits- als kwaliteitsmetingen uitvoeren. En indien noodzakelijk kan het systeem bij afwijkende metingen van afstand uitgezet worden en ook weer opnieuw gestart worden. 

Zo is het BlueBloqs systeem van FieldFactors in te zetten op klimaatadaptatie, niet alleen om wateroverast te voorkomen maar juist ook om de gevolgen van watertekort, droogte en hitte te bestrijden. Zoals: bodemdaling, veenoxidatie, funderingsschade, verdroging, hittestress, verzilting, zoetwater tekorten, etc.    

Meer informatie

Naar verwachting is de Urban Waterbuffer in Klapwijk in de zomer klaar. De aanleg van de Waterbuffer is onderdeel van Klimaatbestendig Klapwijk. Nieuwsgierig naar meer informatie over de Waterbuffer en Klimaatbestendig Klapwijk? Bekijk daarvoor de website van Klimaatbestendig Klapwijk (www.klimaatbestendigklapwijk.nl/)of neem contact op met FieldFactors (www.fieldfactors.nl).