Wetterskip Fryslân verduurzaamt slibverwerking

Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos gaan Wetterskip Fryslân ondersteunen bij de verduurzaming van de slibverwerking in Friesland. Dankzij de inzet van innovatieve technologie gaan de kosten voor de slibverwerking omlaag en kan het waterschap voor ongeveer 30 procent in zijn eigen energiebehoefte voorzien. Met het project is de komende vijf jaar naar verwachting een investering van ongeveer 46 miljoen euro gemoeid.

Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos zijn in het recente verleden betrokken geweest bij een groot aantal van de gerealiseerde energiefabrieken met thermische drukhydrolyse-installaties in Nederland. Voor dit project bundelen ze voor het eerst hun krachten om gezamenlijk Wetterskip Fryslân te ondersteunen.

Op weg naar duurzaam

*De biogasproductie wordt verdrievoudigd van ongeveer 2 miljoen naar ongeveer 6 miljoen kubieke meter per jaar.
*Het aantal vrachtwagenbewegingen gaat met ruim 60 procent omlaag.
*De totale CO2-reductie daalt ten opzichte van de huidige situatie met 2.800 ton per jaar.

Voor het verwerken van afvalwater heeft Wetterskip Fryslân in zijn beheersgebied 27 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) in bedrijf. In totaal worden er jaarlijks ongeveer 1.000.000 vervuilingseenheden biologisch gezuiverd en daarbij komt ongeveer 400.000 m³ ingediktzuiveringsslib vrij. Momenteel wordt dat slib ontwaterd op de locatie Heerenveen en vervolgens afgevoerd naar de slibverbranding van SNB in Moerdijk. In de nieuwe opzet worden op de rwzi’s Leeuwarden en Heerenveen voorzieningen getroffen voor centrale duurzame slibverwerking.

Op de rwzi in Leeuwarden wordt de bestaande slibvergisting gerenoveerd en worden de biogasmotoren vervangen. Ook komt daar een nieuw slibontvangststation voor het slib van de noordelijke rwzi’s. In Heerenveen wil Wetterskip Fryslân een nieuwe installatie bouwen om het slib van de zuidelijke rwzi’s te vergisten, te ‘kraken’ in een thermische drukhydrolyse (TDH) en te ontwateren. Een TDH is te vergelijken met een grote hogedrukpan die het slib voorkookt, om de behandeling in de volgende processtap effectiever te maken.

Er wordt nu in Nederland al op een tiental locaties gewerkt met thermische drukhydrolyse, maar dat gebeurt dan voorafgaand aan het vergistingsproces. Wetterskip Fryslân gaat dat omdraaien. De verwachting is dat het vergiste slib na de hittebehandeling in een TDH beter ontwaterbaar is, zodat uiteindelijk een lager volume ontwaterd slib hoeft te worden afgevoerd. Tweede voordeel is dat er ook een reststroom met producten van het ‘kraakproces’ terug de vergistingstank in kan, zodat er extra biogas kan worden geproduceerd.